بوس و هواپیما

دیروز عصر به فاصله کمی از هم دو هواپیما رو تو آسمون دیدیم: اولی تازه بلند شده بود و بعد از چند دقیقه یک هواپیمای دیگه در حال کاهش ارتفاع برای فرود بود. محمدعلی و مامانی داشتند درباره احتمال تصادف این هواپیماها و مکانیسم هدایت امن اونها حرف می زدند و زهرا به آسمون نیگا می کرد. بی مقدمه سرش رو که پایین آورد گفت:"وقتی بابا بیاد بوسش می کنم..."

/ 0 نظر / 32 بازدید