زهرا و فارسی دری

مدتیست زهرا فارسی اش نزدیک به دری شده است. به جای اینکه بگوید بذار این را ببندم می گوید بذار این رو بسته کنم. یا بیا این رو ساخته کنیم. غذا رو پخته کردی؟ بیا اینا رو شسته کنیم! و همه اینها در حالی است که قبلا فعل مربوطه را به کار می برد!

/ 0 نظر / 34 بازدید